Deklaracja dostępności

Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zslebien.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-11-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2013-11-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: (powód: Zamieszczone na stronie BIP informacje, w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-023 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Krzysztof Wojtysiak , adres e-mail: sekretariat@zslebien.pl , telefon: 59 8611946.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu 84-350 Łebień 936a Placówka składa się z 3 budynków: budynku szkoły, budynku przedszkola i sali gimnastycznej. Do poszczególnych budynków prowadzą: do budynku szkoły 2 wejścia ze schodami, do budynku przedszkola 2 wejścia ze schodami, do sali gimnastycznej 3 wejścia dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w schodołaz oraz wyznaczonego pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi schodołazu

Dostosowanie korytarzy

Każdy korytarz dostępny jest dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu schodołazu po uprzednim poinformowaniu przeszkolonego pracownika.

Dostosowanie schodów

Placówka wyposażona jest w schodołaz oraz wyznaczonego pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi schodołazu

Dostosowanie wind

Placówka nie posiada wind

Dostępność pochylni

Placówka nie jest wyposażona w pochylnie

Dostępność platform

Placówka nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Placówka nie posiada pętli indukcyjnej

Dostosowanie parkingów

Placówka nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do wszystkich pomieszczeń placówki, dostępnych dla uczniów można wejść z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

W placówce nie ma tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z tłumaczem języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, mapa strony

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2020 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Wojtysiak
Ilość wyświetleń: 121
24 września 2020 14:20 (Krzysztof Wojtysiak) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
24 września 2020 10:30 (Krzysztof Wojtysiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 września 2020 10:30 (Krzysztof Wojtysiak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.