przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Wniosek o zapewnienie dostępności

 Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej zespołu szkół, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (zgodnie z formularzem załącznika).

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

osobiście: w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w godzinach 7:00 – 15:00.

korespondencją pocztową na adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Łebieniu 93a,  84-351 Nowa Wieś Lęborska

korespondencją elektroniczną na adres mailowy: szkolalebien@nwl.pl poprzez ePUAP

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę - wniosek składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania  wniosku zgodnie z właściwością.

Data publikacji: 01.06.2023 (14:35)Data aktualizacji: 01.06.2023 (14:49)
Osoba publikująca: Krzysztof WojtysiakOsoba modyfikująca: Redaktor Łebień
Autor: Redaktor Łebieńliczba wejść: 913

Copyright © Zespól Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Łebień 93 A, 84-351 Nowa Wieś Lęborska