Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Deklaracja dostępności

Data ogłoszenia: 2021-03-30

Data ogłoszenia: 2021-03-30

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bipszkolalebien.nwl.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Łebień 93 a

84-351 Nowa Wieś Lęborska

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona główna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, tj zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Wojtysiak 
e-mail: szkolalebien@nwl.pl 
Telefon: 59 8861 19 46

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

84-350 Łebień 93a

Placówka składa się z 3 budynków: budynku szkoły, budynku przedszkola i sali gimnastycznej. Do poszczególnych budynków prowadzą: do budynku szkoły 2 wejścia ze schodami, do budynku przedszkola 2 wejścia ze schodami, do sali gimnastycznej 3 wejścia dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka wyposażona jest w schodołaz oraz wyznaczonego pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi schodołazu

Dostosowanie korytarzy

Każdy korytarz dostępny jest dla osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu schodołazu po uprzednim poinformowaniu przeszkolonego pracownika.

Dostosowanie schodów

Placówka wyposażona jest w schodołaz oraz wyznaczonego pracownika przeszkolonego w zakresie obsługi schodołazu

Dostosowanie wind

Placówka nie posiada wind

Dostępność pochylni

Placówka nie jest wyposażona w pochylnie

Dostępność platform

Placówka nie posiada platform

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Placówka nie posiada pętli indukcyjnej

Dostosowanie parkingów

Placówka  ma wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do wszystkich pomieszczeń placówki, dostępnych dla uczniów można wejść z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

W placówce nie ma tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z tłumaczem języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem

Koordynator do spraw dostępności – Izabela Sterkowicz

 Adres do korespondencji: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Łebień 93 a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Telefon: 59 861 19 46

Email: szkolalebien@nwl.pl

 

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Zespół Szkół w Łebieniu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 


Data publikacji: 30.03.2021 (10:52)Data aktualizacji: 30.03.2022 (14:46)
Osoba publikująca: Krzysztof WojtysiakOsoba modyfikująca: Redaktor Łebień
Autor: Redaktor Łebieńliczba wejść: 904
30 mar 2022 (14:46)Krzysztof Wojtysiak»Deklaracja dostępności
30 mar 2022 (11:49)Krzysztof Wojtysiak»Deklaracja dostępności
23 sie 2021 (11:42)Krzysztof Wojtysiak»Deklaracja dostępności
23 sie 2021 (10:20)Krzysztof Wojtysiak»Deklaracja dostępności
30 mar 2021 (10:52)Krzysztof Wojtysiak»Oświadczenie o dostępności

Przejdź do góry strony