Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej. Dotyczy: zamówienia publicznego „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”

Data ogłoszenia: 2020-12-04

ZSŁ.271.03.2020

 ZSŁ.271.03.2020                                                                                                                               Łebień, 04.12.2020 r.

 

 

 

Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”

 

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

 

W imieniu Zamawiającego, powołując się na art. 91 ust. 4 ustawy wzywam

 

Wykonawców:

1)      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Rolmasz” Sp. z.o.o.,                   ul. Grunwaldzka 1, 72-600 Słupsk

2)      „OKTAN Brzeski, Grzenkowicz” Sp. z.o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 7, 76-200 Słupsk

do złożenia w terminie do dnia 10.12.2020 r. do godziny 10:00 oferty dodatkowej na realizację zamówienia „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”

 

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach dla zamówienia „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”, dla których termin składania upłynął w dniu 02.12.2020 r. o godzinie 10:00.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku” kryteriami oceny ofert była cena (waga kryterium 60%), termin dostawy jednorazowej (waga kryterium 20%,) oraz termin płatności (waga kryterium 20%.).

 

W zakresie „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku” oferty złożone przez ww. Wykonawców przedstawiają taki sam bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert, tj. termin dostawy jednorazowej oraz termin płatności. W takiej sytuacji nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, dlatego do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku” konieczne jest złożenie przez Wykonawców ofert dodatkowych.

Ofertę dodatkową (na załączonym wzorze Formularza Oferty Dodatkowej – zał. nr 1) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu,                    w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2020 r. do godziny 10:00.

 

Oferta dodatkowa, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty dodatkowej. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty dodatkowej. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę dodatkową.

Oferta dodatkowa powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferta dodatkowa  powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji                          i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.

 

Ofertę dodatkową należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu,

Łebień 93a,

84-351 Nowa Wieś Lęborska

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 45 000 litrów do kotłowni Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu w 2021 roku”

z dopiskiem: nie otwierać przed dniem 10.12.2020 r. godz. 10.00

Oferty dodatkowe należy składać do dnia 10.12.2020 r. do godz. 10.00 na adres: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Łebień 93a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,  sekretariat.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2020 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Łebień 93a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,  sekretariat. Otwarcie ofert jest jawne.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu

Krzysztof Wojtysiak


Data publikacji: 04.12.2020 (15:58)Data aktualizacji: 04.12.2020 (15:58)
Osoba publikująca: Krzysztof WojtysiakOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 222

Przejdź do góry strony